فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 49 متری،طبقه سوم در اندیشه

460,000,000 تومان / 85000000رهن
1 تخت 1 حمام
460,000,000 تومان / 85000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 48 متری با پارکینگ دراندیشه

346,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
346,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان گچ بری شده در اندیشه فاز یک

580,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
580,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 55متری در طبقه سوم در اندیشه

590,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
590,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
1,240,000,000 تومان / 200000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 340 میلیونی

340,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
340,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان در اندیشه

540,000,000 تومان / 80000000رهن
1 تخت 1 حمام
540,000,000 تومان / 80000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 57 متری پارکینگ دار در اندیشه

500,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
500,000,000 تومان / 70000000رهن
10,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
656,000,000 تومان / 90000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
8 ماه
8 ماه
540,000,000 تومان / 80000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
470,000,000 تومان / 70000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
650,000,000 تومان / 65000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
1 2