فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید آپارتمان 53 متری شیک در طبقه اول در اندیشه

350,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
350,000,000 تومان / 70000000رهن
1,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 47 متری در طبقه اول در اندیشه

360,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
360,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / 100000000
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 53 متری در طبقه اول در اندیشه

490,000,000 تومان / 80000000رهن
1 تخت 1 حمام
490,000,000 تومان / 80000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 48 متری در اندیشه

335,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
335,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
5,800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان وام دار در شاهد شرقی اندیشه فاز یک

390,000,000 تومان / 5000000رهن
1 تخت 1 حمام
390,000,000 تومان / 5000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 54 متری در طبقه اول در اندیشه فاز یک

390,000 تومان / 60000000رهن
1 تخت 1 حمام
390,000 تومان / 60000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
8 ماه
8 ماه
598,000,000 تومان / 90000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
690,000,000 تومان / 65000000رهن
16,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان در طبقه اول با کولر گازی در اندیشه

690,000,000 تومان / 65000000رهن
1 تخت 1 حمام
690,000,000 تومان / 65000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
1 تخت 1 حمام
510,000,000 تومان / 70000000
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
1 2